PROJEKTY OBECNIE REALIZOWANE:

 

 

 

 

 

 

 


Tytuł i numer projektu:
Językowa Akademia Przedszkolaka - numer  RPSW.08.03.01-26-0082/16

Adres przedszkola powstałego w ramach projektu:
ul. Jeziorańskiego 69, Kielce (os. Świętokrzyskie)

Biuro rekrutacji: ul. Jeziorańskiego 65, Kielce (os. Świętokrzyskie)

 

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie: RPSW.08.03.00- „ Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego


Poddziałanie:
RPSW.08.03.01 – „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa minimum 60 dzieci w wychowaniu przedszkolnym oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez utworzenie OWP z oddziałami integracyjnymi w Kielcach .

W ramach projektu zostaną utworzone 4 oddziały integracyjne – każdy liczący 15 dzieci.

Każde dziecko zostanie objęte opieką przedszkolną i zajęciami specjalistycznymi przez okres 12 miesięcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00.

Dzieci niepełnosprawne otrzymają wsparcie specjalistów i zostaną objęte opieką osoby wspierającej.

Na zajęciach będzie realizowana podstawa programowa zgodnie z MEN oraz zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczno-taneczne.

 

W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:

  - opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 18.00

  - wyprawkę dla każdego dziecka

  - zajęcia dodatkowe między innymi: języka angielski – codziennie, rytmikę, taniec, zajęcia plastyczne itp.

  - opiekę specjalistów: psychologa i logopedę, zajęcia integracji sensorycznej

  - wycieczki edukacyjne

  - wizyty lekarzy, zaproszonych gości

 

Wkład własny rodziców wynosi 200 zł miesięcznie i jest pokryciem kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu.

 

Projekt skierowany jest do 

dzieci z miasta Kielce i dzieci z Gminy Masłów


Wyniki rekrutacji
mamy przyjemność poinformować, że 10 sierpnia 2017 r. zakończylismy I etap rekrutacji do projektu Językowa Akademia Przedszkolaka - przedszkole przy ul. Jeziorańskiego 69 w Kielcach.

Listy dzieci zakwalifikowanych oraz listę dzieci, które w I etapie rekrutacji nie zostały zakwalifikowane do projektu zostały zamieszczone w pliku WYNIKI REKRUTACJI. 
Do wszystkich z Państwa, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne zostanie wysłana informacja o wynikach rekrutacji oraz skontaktujemy się telefonicznie.Adres biura projektu ( adres tymczasowy na okres rekrutacji):
ul. Jeziorańskiego 65, (budynek Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji)
tel.: +48 698 767 633/ +48 668109706
Adres przedszkola:
ul. Jeziorańskiego 69, Kielce(nowy budynek obok Biedronki na os. Świętokrzyskim)

Nazwa projektu: Akademia Rozwoju Ucznia

Numer i nazwa Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.03.04 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)

Beneficjenci projektu: 40 uczennic i 30 uczniów oraz 16 nauczycieli( w tym 2mężczyzn) Gimnazjum im. Armii Krajowej Jodła w Łącznej.

Cel projektu :polepszenie wyników w nauce o min. 10% u 40 dziewczynek i 30 chłopców ze Gimnazjum im. Armii Krajowej Jodła w Łącznej do końca roku szkolnego 2016/2017.

Okres realizacji:  od 01/10/2016 r. do 31.07.2017 r.

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

  1. Aktywni rodzice - radosne dzieci.

  2. Aktywni rodzice – radosne dzieci – II edycja

  3. Bezpłatne kursy językowe dla dzieci i młodzieży uczącej się -szansą na wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w regionie

  4. Pełne kompetencje językowe - nowe możliwości

  5. Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji

  6. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych osób pracujących poprzez naukę języków obcych szansą wzmocnienia zasobów ludzkich w regionie.

  7.  Bezpłatne kursy językowe dla pracujących osób dorosłych drogą do sukcesu na konkurencyjnym rynku pracy

  8. Akademia Rozwoju Kariery Ucznia

  9. Akademia Językowa w gminie Chmielnik

Copyright Nazwa.pl