OFERTA PRZEDSZKOLI JĘZYKOWEJ AKADEMII PRZEDSZKOLAKA

Dwujęzyczne Przedszkola JAP współpracują z licznymi instytucjami i realizują szereg akcji ekologicznych, zdrowotnych i naukowych. Przedszkola JAP to przestronne sale zajęć, sale do ćwiczeń wyposażone między innymi w urządzenia do integracji sensorycznej, lustra, poręcze baletowe; wygodne i przestronne szatnie, rozdzielnie pokarmów, pokoje konsultacji. Każde przedszkole korzysta z dużych placów zabaw na świeżym powietrzu. Wszystkie pomieszczenia są wentylowane mechanicznie - dlatego dzieci z alergią czują się u nas doskonale.

W ramach czesnego gwarantujemy dzieciom: podręczniki do zajęć, wszystkie zajęcia dodatkowe (w tym języka angielski dwa razy dziennie), zaproszonych gości, opiekę logopedy i psychologa. Dzieci mają również zapewnione wyżywienie realizowane przez firmę zewnętrzną: 3 posiłki - śniadanie w formie stołu szwedzkiego, obiad składający się z dwóch dań, podwieczorek oraz wodę mineralną bez ograniczeń. Naszym atutem są wycieczki edukacyjne, w ramach których dzieci poznają świat zwierząt, odwiedzają ciekawe geograficznie i historycznie miejsca a zapraszani do przedszkoli gościem dzielą się z dziećmi wiedzą i zainteresowaniami.

Przedszkola JAP funkcjonują w trybie całorocznym, bez przerwy wakacyjnej.

WYKWALIFIKOWANA KADRA

Personel w Przedszkolach JAP to przede wszystkim kwalifikacje i doświadczenie. Dyrektor Przedszkola posiada wyższe wykształcenie managerskie oraz wieloletnie doświadczenie pracy w branży edukacyjnej i kierowaniu personelem.  Dyrektor Metodyczny Przedszkola posiada wykształcenie wyższe magisterskie i uprawnienia do zarządzania oświatą oraz ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w przedszkolu.

Wychowawcy to wykwalifikowana kadra z wyższym wykształceniem magisterskim o specjalności wychowania przedszkolnego – kierunek artystyczny i/lub językowy. Nasi lektorzy posiadają wykształcenie wyższe filologiczne, doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym a prowadzący zajęcia artystyczne posiadają wykształcenie wyższe artystyczne.

OPIEKA SPECJALISTÓW

Nasi specjaliści są do dyspozycji dzieci i rodziców. Logopeda/Neurologopeda, który prowadzi zajęcia codziennie, odpowiada za diagnozę i terapię logopedyczną naszych podopiecznych. Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne oraz warsztaty w grupie dla dzieci i rodziców. Rodzice mają możliwość konsultacji i spotkań z naszymi specjalistami i rozmowy na temat problemów ich dzieci na miejscu w przedszkolu. Fizjoterapeuci ora terapeuci SI  prowadzą zajęcia na sali do ćwiczeń wyposażonej w niezbędny specjalistyczny sprzęt, również do zajęć z integracji sensorycznej. Terapeuci prowadzący zajęcia rewalidacyjne to specjaliści, którzy w swojej pracy wykorzystują kwalifikacje między innymi takie jak Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji oraz terapia ręki. 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Każdy opiekun lub rodzic posiada chipowe karty wstępu do przedszkola - ten  sposób jednoznacznie ogranicza dostęp do placówki osobom trzecim - nieupoważnionym do wstępu. Zajęcia w przedszkolu są monitorowane.

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Obecnie na stałe współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi specjalistami, którzy w sposób profesjonalny prowadzą terapię indywidualną i grupową z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Nasz zespół terapeutyczny to : 

- dziesięciu nauczycieli wspomagających posiadających wyższe wykształcenie z zakresu pracy z dziećmi: ze spektrum Autyzmem, Aspergerem, dzieci z afazją w tym ruchową, niedosłyszącymi, jak również w zakresie pedagogiki specjalnej 

- trzech fizjoterapeutów 

- trzech terapeutów SI 

- dwóch neurologopedów

- pięciu logopedów ( również surdologopeda ) 

- trzech psychologów 

Współpracujemy z poradniami i jeśli jest taka potrzeba płacimy za terapie, które są niezbędne do poprawy funkcjonowania dziecka. 

 

W ramach przygotowanego Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego zapewniamy każdemu dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 

ZAJĘCIA REWALIDCYJNE
Celem zajęć rewalidacyjnych jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka. Prowadząc rewalidację, zmierzamy do jak największego usamodzielnienia ucznia i możliwie pełnego jego uczestnictwa w społeczeństwie. Cel ten osiągamy  poprzez rozwijanie mocnych stron dziecka i wykorzystywanie ich jako bazę do dalszej pracy, maksymalne usprawnianie najsilniejszych funkcji, korygowanie stwierdzonych zaburzeń, dynamizowanie rozwoju poprzez wykorzystywanie naturalnych sytuacji i aranżowanie przestrzeni do nabywania, rozwijania i ćwiczenia umiejętności. Nasi specjaliści prowadzą zajęcia terapeutyczne między innymi Trening Zastępowania Agresji , Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia bardzo istotne w prowadzeniu dzieci z zespołem Aspergera czy Autyzmu), terapię ręki itp. 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Zatrudniamy logopedów na stałe, dlatego rozwijamy, kształtujemy i doskonalimy mowę. Logopeda to specjalista, który przygotowuje pomoc w zakresie diagnozy rozwoju mowy oraz terapii różnego rodzaju zaburzeń.

ZAJECIA NEUROLOGOPEDYCZNE
Na miejscu w placówce neurologopeda pracuje z dziećmi z uszkodzeniami i  dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i  okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji. Ponadto neurologopeda zajmuje się  diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci. Ponadto neurologopeda swoją opieką diagnostyczno-terapeutryczną obejmuje dzieci z :

  • uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego w wyniku czego nie rozwijają się normatywnie, które urodziły się przedwcześnie lub są z tzw. grup ryzyka okołoporodowego
  • zespołami genetycznymi (np. zespół Downa, zespół Aperta)
  • mózgowym porażeniem dziecięcym
  • autyzmem, zespołem Aspergera
  • rozszczepami podniebienia i/lub wargi
  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, dyzartrią, afazją, jąkające się, z zaburzeniami głosu
  • zaburzeniami przyjmowania, rozdrabniania oraz transportowania pokarmów do żołądka (dysfagią), z trudnościami ze ssaniem piersi lub butelki, preferujące jedynie jedną konsystencję pokarmu np. „papkowatą”

ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ
Głównym założeniem fizjoterapii jest przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej dziecka. Prowadzona jest kinezyterapia, która ruch traktuje jako środek leczniczy. Sposobami prowadzenia terapii są ćwiczenia ruchowe czynne, jak i bierne, prowadzone z pomocą terapeuty. Terapia ruchem wykorzystywana jest do przywrócenia siły mięśniowej, korekcji wad postawy, poprawy zakresu ruchomości i stabilizacji stawowej oraz torowania prawidłowych wzorców ruchowych. Podczas terapii wykorzystujemy elementy metod neurorozwojowych. Oceniane są deficyty w rozwoju ruchowym dziecka i poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia są one niwelowane. Podczas terapii, dzieci nabywają nowych kompetencji ruchowych poprzez usprawnienie planowania motorycznego. W terapii wykorzystywane są również elementy MRR Weroniki Sherborne, która uświadamia dziecku jego możliwości ruchowe. Pomocne jest stosowanie elementów Terapii Integracji Sensorycznej, która pomaga niwelować zahamowania przed niektórymi ćwiczeniami spowodowane np. nadwrażliwością dotykową lub niepewnością grawitacyjną.

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - terapia sensoryczna to zestaw ćwiczeń i czynności poprawiających integrację sensoryczną dziecka, czyli usprawniające sposób, w jaki odbiera ono i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata. Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną nie potrafią prawidłowo przetwarzać bodźców ze świata zewnętrznego, które docierają do nich za pośrednictwem zmysłów i reagują na nie strachem lub agresją. Czasami wycofują się do własnego świata, by uniknąć nieprzyjemnych doznań, czasami reagują nadpobudliwością ruchową, ponieważ nie nadarzają z przetwarzaniem informacji płynących ze świata. Terapia sensoryczna ma na celu poprawienie zdolności integracji bodźców zmysłowych, przede wszystkim ma być jednak dla dziecka przyjemną zabawą, tak by mogło ono w jak najwyższym stopniu "oswoić" zewnętrzny świat w całej jego różnorodności, nie obawiało się go i nie uciekało przed płynącymi zeń sygnałami na przykład w autyzm. Terapię sensoryczną stosuje się w przypadkach zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci. Integracja sensoryczna to proces zachodzący w układzie nerwowym a polegający na odpowiednim odbiorze i organizacji bodźców docierających za pośrednictwem zmysłów – a zatem wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych, smakowych oraz pochodzących z ruchu i grawitacji, czyli tak zwanej priopercepcji). Prawidłowa integracja sensoryczna pozwala reagować adekwatnie do sytuacji, sprawia też, że świat dziecko ciekawi i przyciąga, nie odpycha i przeraża. Właściwa integracja sensoryczna jest zatem podstawą rozwoju dziecka – tak ruchowego, jak i psychicznego i emocjonalnego. Proces wytwarzania się integracji sensorycznej zaczyna się już w życiu płodowym (kiedy do dziecka docierają przytłumione bodźce zmysłowe), zaś jego największa intensywność przypada na 3. do 7. rok życia. W przypadku nieprawidłowości w budowaniu integracji sensorycznej konieczna jest terapia sensoryczna. Leczenie zespołu Autyzmu ( Aspergera ) polega na wielotorowej i wielokierunkowej terapii, która powinna być dopasowana do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka. Jednym z najistotniejszych elementów terapii jest praca nad rozwojem umiejętności społecznych dziecka.

Kolejnym elementem terapii jest praca nad fizycznymi zaburzeniami u dziecka. Prowadzimy  terapię w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej, czyli nadwrażliwości lub podwrażliwości (zbyt mała wrażliwość) zmysłowej na bodźce. Zajęcia z SI mają za zadanie wspierać proces analizy i syntezy bodźców oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom sensorycznym. Wykorzystuje się w nich różnego rodzaju sprzęty, takie jak huśtawki, hamaki, podwieszane platformy, trampoliny, równoważnie, zjeżdżalnie, baseny z kolorowymi piłeczkami, piłki czy tunele, a także materiały o różnej fakturze i w różnych kolorach przeznaczone do stymulacji zmysłów.

ZAJĘCIA TERAPII RĘKI - możliwości motoryki małej i umiejętności grafomotoryczne uzależnione są od odpowiedniej siły i napięcia mięśni posturalnych. Nasi nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w grupie oraz indywidualne ćwiczenia umiejętności pisania i rysowania, ponieważ posiadają kwalifikację do prowadzenia zajęć tego rodzaju. 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - nasi specjaliści oraz nauczyciele rozwijają podczas tych zajęć  różnorodne umiejętności: zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania. Ponadto skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji oraz potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.